Algemene voorwaarden | Mahieu Construct

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN EN AANNEMINGSVOORWAARDEN MAHIEU CONSTRUCT NV

 

1 VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN

 1. 1.1  Onderhavige overeenkomst is slechts bindend voor MAHIEU CONSTRUCT NV mits - na ondertekening van dit contract door vertegenwoordiger en/of agent - er achteraf een uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag door het bevoegd orgaan van MAHIEU CONSTRUCT NV plaatsvindt.

 2. 1.2  Wijzigingen van de bepalingen van deze overeenkomst kunnen MAHIEU CONSTRUCT NV slechts tegengesteld worden bij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

 3. 1.3  Indien uitdrukkelijk op de voorzijde van deze overeenkomst opschortende voorwaarden bedongen worden (bv. verkrijgen van een lening voor het contractbedrag of een deel ervan), dan zal de klant onmiddellijk voor de verwezenlijking ervan het nodige doen en MAHIEU CONSTRUCT NV stipt op de hoogte houden van de evolutie van de kredietaanvraag. Indien de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk gesteld wordt van het verkrijgen van een lening, impliceert dit enkel het aanvragen en verkrijgen van een lening voor het bedrag in onderhavig contract voorzien. Het aanvragen van een hoger bedrag wordt beschouwd als een verhindering door de klant van de realisatie van de voorwaarden waardoor deze geacht zal worden gerealiseerd te zijn.

2 LEVERING

 1. 2.1  De op de voorzijde van de overeenkomst vermelde uitvoeringstermijn vangt slechts aan bij de betaling van het voorschot en is slechts bij benadering vermeld. Laattijdige levering geeft aan de klant niet het recht om ontbinding van de overeenkomst of schadebeding te vorderen.

 2. 2.2  Alleszins kan elke levering en verdere uitvoering van de werken zonder schadevergoeding opgeschort worden bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. MAHIEU CONSTRUCT NV heeft geen voorleveringsplicht.

 3. 2.3  De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij voor de levering zal voldoen aan alle bestaande wetgeving o.m. stedenbouwkundige voorwaarden en uitbatingvoorwaarden. Alleszins verbindt hij er zich toe onmiddellijk na de ondertekening van het contract de vereiste vergunningen aan te vragen. Minstens 8 weken voor de levering dient MAHIEU CONSTRUCT NV van de vervulling van de voorwaarden in kennis gesteld te worden.

 4. 2.4  De klant verklaart dat de levering van materialen kan plaatsvinden langs behoorlijke berijdbare wegen tot op de plaats van aflevering. Schade aan de eigendommen van de klant of derden valt ten laste van de klant indien de bedding niet voldoende uitgerust is. Desgevallend zal een supplement in rekening worden gebracht indien de leveringsplaats niet op normale wijze, zoals hoger vermeld, kan bereikt worden. De goederen reizen op risico van de klant en hij verbindt er zich toe voldoende helpers bij het lossen in te zetten.

 5. 2.5  Montage van de geleverde materialen is niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk andersluidend bedongen.

 6. 2.6  De plaatsing van een inrichting kan slechts een aanvraag nemen 1 maand na afwerking van de ruwbouw.

 7. 2.7  Tijdens de montage moet de klant elektriciteit, water en indien noodzakelijk gas gratis ter beschikking stellen.

 8. 2.8  Bij stilzitten van de klant zal MAHIEU CONSTRUCT NV een keuze maken tussen uitvoering en ontbinding van de

  overeenkomst als volgt: de klant wordt bij aangetekend schrijven aangemaand zijn standpunt betreffende de uitvoering van de overeenkomst binnen de 10 dagen schriftelijk mee te delen. Bij gebreke van de klant zal MAHIEU CONSTRUCT NV haar houding bepalen zoals voorzien in rubriek 6 van deze voorwaarden.

 9. 2.9  De in de overeenkomst omschreven materialen kunnen vervangen worden een equivalent met dezelfde eigenschappen en met dezelfde kwaliteit.

3 PLAATSING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN

 1. 3.1  Voor de funderingen van onze constructies wordt altijd verondersteld dat de grond op 1m diepte een draagvermogen heeft van 1 kg per cm2 tenzij de klant ons hieromtrent nauwkeuriger inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoering blijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft, zijn de bijkomende funderingskosten ten laste van de klant.

 2. 3.2  Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van alle hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, rioleringen, leidingen... die het delfwerk bemoeilijken of schade kunnen veroorzaken. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullen afzonderlijk bijgerekend worden.

 3. 3.3  Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemaling ten laste van de klant.

 4. 3.4  Het bestaan van ondergrondse leidingen en kabels van om het even welke aard op het bouwterrein moet ons vooraf worden medegedeeld en eventueel hun plaats aangeduid worden, zo niet wordt de eventueel aangebrachte schade ten laste gelegd van de klant.

 5. 3.5  Overtollige aarde voortkomend van het delfwerk van funderingen wordt ter plaatse gelaten. Het nivelleren van het terrein na uitvoering van onze werken en aandamming van de aangevulde grond niet inbegrepen in de aannemingsprijs.

 6. 3.6  Kleurverschillen in betonoppervlakken zijn onvermijdelijk en niet toerekenbaar aan MAHIEU CONSTRUCT NV.

4 GARANTIE

 1. 4.1  Indien proeven op onze producten uitgevoerd worden zijn de kosten ten laste van de klant. Maten en gewichten zijn steeds bij benadering opgegeven en kunnen ons niet verbinden.

 2. 4.2  De klant geniet een waarborg op verborgen gebreken, doch enkel in geval van tijdige betaling van de aannemingsprijs en schriftelijke verwittiging binnen de maand na ontdekking of mogelijke ontdekking van deze gebreken. Bovendien beperkt de waarborg zich tot de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt ze enkel binnen het jaar na levering of uitvoering. Vervoerkosten van de onderdelen en loonkosten zijn steeds uitgesloten.

 3. 4.3  Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking op voorwaarde dat deze binnen de 8 dagen na eindfacturatie of ingebruikname van het bouwwerk schriftelijk worden medegedeeld of, in voorkomend geval, vermeld worden in het P.V. van voorlopige oplevering.

 4. 4.4  Alle geleverde goederen dienen aangewend te worden volgens hun bestemming en het niet naleven door de klant van deze bestemming kan niet tot aansprakelijkheid van MAHIEU CONSTRUCT NV leiden.

 5. 4.5  Indien MAHIEU CONSTRUCT NV werkplannen aflevert, kunnen deze niet aangewend worden voor het indienen van de bouwaanvraag. De klant dient een exemplaar van de werkplannen voor akkoord terug te zenden.

5 PRIJS EN BETALING

 1. 5.1  De facturen zijn contant betaalbaar te Komen behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. Alle klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend om ontvankelijk te zijn.

 2. 5.2  Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege zelfs zonder ingebrekestelling een rente opeisbaar van 10% en is een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de nog openstaande hoofdsom wegens de buitengerechtelijke en administratieve onkosten verschuldigd.

 3. 5.3  Onze prijzen zijn onderhevig aan volgende prijsherzienningsformule: p = P*(0.30*s/S + 0.50*i/I + 0.20). Staalprijzen en prijzen van isolatiemateriaal worden steeds gerekend aan dagprijzen.

 4. 5.4  Voor meer werken en aanvullende leveringen geldt de uitvoering ervan als uitdrukkelijk, minstens stilzwijgende aanvaarding door de klant, zulks in afwijking van art. 1793 B.W. De aanvaarding staat zowel op de omvang als op de prijs van de meer werken en leveringen.

6 WAARBORGEN

 1. 6.1  Alle materialen welke geleverd werden blijven eigendom van MAHIEU CONSTRUCT NV tot volledige betaling van de aannemingssom.

 2. 6.2  Van het ogenblik af dat de materialen op de aangeduide plaats worden afgezet, is het risico voor het toevallig verlies (bv. diefstal) of tenietgaan van de goederen en of het werk ten laste van de klant.

 3. 6.3  De klant geeft aan MAHIEU CONSTRUCT NV volmacht om een hypotheek te nemen op zijn goederen, ten belope van het contractbedrag, te vermeerderen met rente en kosten, ingeval van niet-contante betaling.

 4. 6.4  MAHIEU CONSTRUCT NV kan zonder opgave van een reden de leveringen en/of werken stopzetten tot een voldoende bankgarantie wordt verstrekt voor het nog onbetaalde gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

7 UITVOERING EN ONTBINDING

 1. 7.1  Tussen de partijen wordt overeengekomen dat in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 2. 7.2  Indien MAHIEU CONSTRUCT NV de ontbinding vordert, bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 35% van de nog uit te voeren aannemingssom.

 3. 7.3  Indien MAHIEU CONSTRUCT NV evenwel de gedwongen uitvoering verkiest wordt het nog te factureren bedrag, na ingebrekestelling, volledig gefactureerd en wordt het onmiddellijk opeisbaar. Slechts na volledige betaling voert MAHIEU CONSTRUCT NV werken en/of leveringen uit.

 4. 7.4  Bij faillissement of kennelijk onvermogen van de klant heeft MAHIEU CONSTRUCT NV het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval zijn het geleverde werk en de geleverde materialen onmiddellijk opeisbaar, te vermeerderen met schadevergoeding.

 5. 7.5  De klant is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van het recht op opschorting van zijn betalingsverbintenis om reden van werken of leveringen welke onvolledig, gebrekkig of laattijdig zouden zijn. Hiertoe dient de klant desnoods zelf een vordering in te stellen, welke de vordering tot betaling van het openstaande saldo nooit kan vertragen.

 6. 7.6  Gedeeltelijke niet geleverde goederen, kunnen door MAHIEU CONSTRUCT NV van de totale contractwaarde afgetrokken worden aan 75% van hun waarde.

 7. 7.7  De bouwheer of zijn architect dient zelf de oplevering van de werken aan te vragen. Bij gebreke hieraan binnen de veertien dagen na de beëindiging van de werken door MAHIEU CONSTRUCT NV of ingebruikname door de klant, zijn de werken verondersteld stilzwijgend aanvaard en opgeleverd te zijn en vangt de tienjarige aansprakelijkheid aan. Indien een oplevering in 2 fases is voorzien, zal de tienjarige aansprakelijkheid een aanvang nemen met de voorlopige oplevering.

8 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

 1. 8.1  Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing

 2. 8.2  Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid hetzij van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling

  Kortrijk, hetzij van de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

9 VOORRANG

9.1 Onderhavige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de gebeurlijke algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant, ook al wordt in de algemene voorwaarden van de medecontractant het tegenovergestelde bedongen.

10 PRIVACY

10.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de opmaak van de offerte, het klantenbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben.

10.2 Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via info@mahieu-construct.be of via een schrijven aan ons adres.

10.3 Via info@mahieu-construct.be of een schrijven aan ons adres kunt u steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.mahieu-construct.be of kan u via brief bij ons opvragen.

Advies nodig? Of een vraag voor onze experts?

Vul het onderstaande formulier in en wij antwoorden zo spoedig mogelijk.