Algemene voorwaarden | Mahieu Construct

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN EN AANNEMINGSVOORWAARDEN MAHIEU CONSTRUCT NV

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

1.   Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen MAHIEU CONSTRUCT NV en de klant, en hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Elke afwijking aan deze voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen.

2.   De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bedingen, die onverkort van toepassing blijven.

3.   Deze voorwaarden worden aanvaard door de klant door het ondertekenen van elke overeenkomst of aanvaarden van een offerte, waarbij een exemplaar van deze voorwaarden aan de klant werd overgemaakt, en wat door de klant wordt erkend.

4.   De offertes van MAHIEU CONSTRUCT NV zijn 7 kalenderdagen [A1] geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Verplichtingen van de klant

5.   De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, waaronder bijvoorbeeld de ligging van de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan MAHIEU CONSTRUCT NV aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging aangegeven door de klant niet correct blijkt.

6.   De klant die geen eigenaar is van de werf of de terreinen waarop de opdracht moet worden uitgevoerd, moet MAHIEU CONSTRUCT NV hiervan op de hoogte stellen en moet aan MAHIEU CONSTRUCT NV een schriftelijke toelating ondertekend door de eigenaar overmaken voorafgaand aan de start van de opdracht.

7.   De klant dient het initiatief te nemen om een architect en een veiligheidscoördinator aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Voorzieningen opgelegd door de architect en/of de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten de overeenkomst, zijn niet in de aannemingsprijs begrepen en zijn ten laste van de klant.

8.   De klant staat in voor de opmaak van een sonderingsverslag, op zijn kosten, tenzij anders vermeld in de offerte.

9.   De klant moet alle wettelijke vereiste verzekeringen afsluiten voor de werf. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt MAHIEU CONSTRUCT NV hiervan desgevallend op de hoogte.

10.   De klant is uitsluitend aansprakelijk voor het bekomen van de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning(en), omgevingsvergunning(en), en/of andere vereiste vergunning(en) tot uitvoering van de werken. MAHIEU CONSTRUCT NV is gerechtigd om de opdracht op te schorten totdat de noodzakelijke vergunning(en) tot uitvoering van de opdracht voorhanden zijn. Eventuele schade en boetes vallen exclusief ten laste van de klant. De noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen dienen goedgekeurd te worden 8 weken voor het opstarten van de werf.

11.   Indien er door MAHIEU CONSTRUCT NV afbraakwerken moeten voorzien worden, dient de bouwheer een sloop- en asbestinventaris te voorzien.

12.   Indien de inplantingsmaten van een gebouw aangegeven zijn ten opzichte van een grens met buur of openbare weg, dienen er borns aanwezig te zijn, geplaatst door een beëdigd landmeter. Dit is ten laste van de klant.

13.   De nodige afvalcontainers worden voorzien door de klant, tenzij anders vermeld in de bijhorende meetstaat.

Voorbereiding van de werf

14.   De klant doet het nodige om de werf voor te bereiden zodat MAHIEU CONSTRUCT NV de werken meteen kan aanvatten, dan wel de vereiste goederen probleemloos op de werf kunnen leveren. De werf moet door de klant normaal bereikbaar worden gemaakt via gemakkelijk toegankelijke weg, vrij van constructies en hindernissen. De kosten tot noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen vallen ten laste van de klant. Eventueel plaatsen van rijplaten is niet inbegrepen in de offerte tenzij anders vermeld.

15.   Indien de grondwaterstand hoger is dan de funderings- of kelderaanzetdiepte, dient door de klant bronbemaling voorzien te worden. (tenzij anders vermeld)

16.   Het leveren en plaatsen van een aardingslus is niet in deze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld in de bijhorende meetstaat.

17.   De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten te wijten aan nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten, worden ten laste van de klant gelegd. Indien de klant de werf niet bereikbaar maakt zoals hierboven omschreven en MAHIEU CONSTRUCT NV als gevolg daarvan bij de levering van de goederen of de uitvoering van de werken schade veroorzaakt aan goederen van de eigenaar van de werf of van het aanpalende perceel, kan MAHIEU CONSTRUCT NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

18.   De klant voorziet de nodige sleutels zodat MAHIEU CONSTRUCT NV de werf vrij kan betreden tot uitvoering van de werken.

19.   De betrokken lokalen waar de werken moeten uitgevoerd worden, dienen volledig leeg en opgeruimd zijn. Bij gebrek hieraan wordt de opkuis/schoonmaak/verhuis aangerekend aan ons gebruikelijk uurtarief.

20.   Op de werf dient water en elektrische stroom aanwezig te zijn.

Onderaanneming / Nevenaanneming

21.   MAHIEU CONSTRUCT NV behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met MAHIEU CONSTRUCT NV.

22.   MAHIEU CONSTRUCT NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke of grove fouten begaan door een onderaannemer tijdens de uitvoering van die werken waarvoor MAHIEU CONSTRUCT NV optreedt als hoofdaannemer.

23.   Om werken uit te voeren die niet tot de aannemingsopdracht van MAHIEU CONSTRUCT NV behoren, zal de klant één of meerdere nevenaannemers aanstellen, met wie de klant rechtstreeks een overeenkomst zal sluiten. MAHIEU CONSTRUCT NV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor werken uitgevoerd door deze nevenaannemers. MAHIEU CONSTRUCT NV zal echter trachten de werken optimaal te coördineren in onderling overleg met de nevenaannemers.

24.   MAHIEU CONSTRUCT NV zal nooit elektrische en sanitaire toestellen of voorzieningen installeren noch aansluiten.

Omvang van de opdracht

25.   Indien MAHIEU CONSTRUCT NV opdracht krijgt om meerwerken uit te voeren zullen zij aanvullend gefactureerd worden tegen de gangbare marktprijzen, dan wel op grond van een aanvullende offerte[A2] . Bij gebrek aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien MAHIEU CONSTRUCT NV deze zonder protest van de klant aanvat. Indien de klant een consument is, mogen meerwerken slechts worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant met het prijsvoorstel van MAHIEU CONSTRUCT NV. Bij gebrek aan reactie van de klant die consument is binnen 48 uur, wordt de klant geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel.

26.   Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk mee te delen, onder voorbehoud van aanvaarding door MAHIEU CONSTRUCT NV. Bij ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is.

Prijs

27.   MAHIEU CONSTRUCT NV heeft het recht om haar prijzen aan te passen indien de prijs van de materialen, sociale lasten of de lonen wijzigen na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór uitvoering ervan. Indien de klant een consument is, wordt deze prijswijziging schriftelijk gemeld aan de klant 15 kalenderdagen voor deze van kracht wordt. De klant die consument is, heeft gedurende 15 dagen na bovenstaande melding de kans om de overeenkomst kosteloos op te zeggen.

28.   De weergegeven hoeveelheden werden berekend op basis van de beschikbare informatie bij opmaak van overeenkomst. Indien bij definitieve opmeting een verschil wordt opgemeten, zal dit aanleiding geven tot een verrekening. De eenheidsprijzen zijn geldig voor de vermelde hoeveelheden in de offerte. Iedere wijziging van hoeveelheid, kan op vraag van de aannemer aanleiding geven tot aanpassing van de eenheidsprijs.

29.   De weergegeven prijzen zijn berekend op basis van het fiscale stelsel dat van toepassing is op de offertedatum / datum van bestelling. Elke invoering van nieuwe taksen, belastingen, heffingen en retributies of de verhoging van bestaande taksen, heffingen en retributies na datum van offerte / bestelling of overeenkomst, dewelke van invloed zijn op de desbetreffende goederen of diensten, zal aanleiding geven tot een verrekening.

30.   De prijs van het gebouw is berekend op basis van een vlak terrein waarbij de afgewerkte vloerpas (= niveau 0.00) maximum 20 cm hoger ligt dan het maaiveld van het bestaande terrein.

31.   De prijs moet betaald worden volgens de opgemaakte facturatie in functie van de voortgang van de werken, dan wel op grond van contractueel bepaalde betalingsschijven. MAHIEU CONSTRUCT NV is eveneens te allen tijde gerechtigd om voorschotfacturen op te maken als het aangewezen is omwille van de aard of omvang van de opdracht.

32.   De montage van de materialen zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in de bijhorende meetstaat.

33.   Kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest zijn niet in begrepen in de prijs, tenzij anders bepaald.

34.   De opmaak van een As-Built dossier is niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld.

35.   Indien de klant na ondertekening van de aannemingsovereenkomst een gedeelte van de bestelde goederen annuleert, heeft MAHIEU CONSTRUCT NV het recht om de kostprijs van deze goederen van de totale contractwaarde af te trekken aan 75% van hun waarde.

36.   MAHIEU CONSTRUCT NV behoudt zich het recht voor om verschillende delen van de uit te voeren werken afzonderlijk te factureren. MAHIEU CONSTRUCT NV mag eveneens factureren volgens de stand van de werken.

37.   MAHIEU CONSTRUCT NV kan de werken desgevallend factureren in de volgende 4 schijven:

  • 35% 8 weken vóór aanvang der werken;
  • 35% bij de start van de werken;
  • 25% bij de uitvoering van de werken;
  • 5% na aanvaarding van de werken.
De eerste schijf moet betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de voorschotfactuur 8 weken vóór aanvang van de werken. Bij niet-naleving van deze verplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behoudt MAHIEU CONSTRUCT NV zich het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter. Wij starten de werken pas na ontvangst van de eerste schijf, voor een totaal van 35 % van de totale aannemingsprijs.

38.   Bij werken in regie worden de werkuren gerekend tegen marktconforme prijzen tenzij anders schriftelijk overeengekomen vanaf de aankomst op de werf tot vertrek op de werf van de desbetreffende onderaannemer. Het laden en lossen en het bijhalen van materialen worden ook aangerekend. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan het gebruikelijk tarief. Deze werken kunnen wekelijks worden gefactureerd.

39.   In het geval door MAHIEU CONSTRUCT NV wordt gewerkt met een door de klant goed te keuren vorderingsstaat voorafgaand aan facturatie, dient de vorderingsstaat binnen de vijf werkdagen na verzending door de klant te worden goedgekeurd. Indien er binnen de vijf werkdagen geen goedkeuring door de klant volgt, wordt de klant geacht de vorderingsstaat onvoorwaardelijk te hebben aanvaard waarna facturatie volgt.

Prijsherziening

40.   Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:   p = P (a * s/S + b * i/I-2021 + c)  waarbij 

p = de herziene of aangepaste aannemingsprijs

P = de aannemingsprijs op basis van het contract of de overeenkomst

s = het gemiddeld uurloon van kracht op de startdatum van de in de vordering of termijnbetaling beschouwde maand, verhoogd met een % sociale lasten en verzekeringen (in privé contracten: de startdatum van de werken waarop de betaling/de factuur betrekking heeft)

S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór de openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: datum van de ondertekening van het contract)

i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór startdatum van in maandelijkse termijnbetaling beschouwde periode (in privé contracten: maand vóór startdatum werken waarop de betaling/factuur betrekking heeft)

I-2021 = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: afsluiten overeenkomst)

a = het aandeel van de lonen en sociale lasten (hier = 0,30)

b = het aandeel van de te gebruiken of te plaatsen materialen, grondstoffen en producten (hier = 0,50) c = het percentage algemene kosten en winst (hier = 0,20)  

Voor staal wordt volgende AGORIA prijsherzieningsformule gehanteerd:   p = P x [ a/A]  waarbij

p = de herziene of aangepaste aannemingsprijs

P = de aannemingsprijs op basis van het contract of de overeenkomst

a = index AGORIA op datum van de levering van het staal A = index AGORIA op datum van het aannemingscontract    

De prijsherziening voor wapeningsijzer wordt berekend conform de grymaferindex.[A3]    De tarieven van isolatiebevattende producten [A4] worden berekend aan prijs van de dag.   Indien de prijsevolutie van bepaalde grondstoffen een uitzonderlijk en onvoorspelbaar karakter vertoont als gevolg van onvoorziene en onvoorspelbare marktomstandigheden (onafhankelijk de wil van de MAHIEU CONSTRUT NV) en MAHIEU CONSTRUCT NV op een objectieve wijze kan aantonen dat deze uitzonderlijke prijsevolutie niet gedekt kan worden door bovenstaande prijsherzieningsformules, behoudt MAHIEU CONSTRUCT NV zich het recht voor om aan de hand van objectieve prijsindicatoren een prijsaanpassing door te voeren voor de onderdelen van de offerte die onderhevig zijn aan deze uitzonderlijke prijsevolutie.  

41.   Indien de klant een consument is, wordt deze prijswijziging schriftelijk gemeld aan de klant 15 kalenderdagen voor deze van kracht wordt. De klant die consument is, heeft gedurende 15 dagen na bovenstaande melding de kans om de overeenkomst op te zeggen, mits vergoeding van het reeds uitgevoerde werk in hoofde of in opdracht van MAHIEU CONSTRUCT NV.

Facturatie en laattijdige betaling

42.   Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door MAHIEU CONSTRUCT NV uitgeschreven facturen contant betaalbaar te KOMEN binnen de 15 kalenderdagen [A5] na factuurdatum, zonder het recht om korting voor contant toe te passen.

43.   In het geval dat er door MAHIEU CONSTRUCT NV een korting voor contant wordt toegepast is deze korting pas verworven op voorwaarde dat de klant het totale factuurbedrag betaalt binnen de 15 kalenderdagen na verzending van de factuur, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

44.   Ieder factuurprotest dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, bij gebrek waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.

45.   Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 procent per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 procent met een minimum van 125,00 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

46.   Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover MAHIEU CONSTRUCT NV betalingstermijnen zou toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.

47.   De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.

48.   In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van MAHIEU CONSTRUCT NV, is MAHIEU CONSTRUCT NV gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen.

49.   In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van MAHIEU CONSTRUCT NV, kan het saldo van deze facturen door MAHIEU CONSTRUCT NV worden afgehouden van de facturen en/of worden gecompenseerd, in voorkomend geval, met iedere andere som die MAHIEU CONSTRUCT NV aan de klant verschuldigd is, om welke reden ook, met inbegrip van de bedragen die als waarborg werden ingehouden. Indien de klant het oneens is met deze inhouding en schuldvergelijking, wordt het verdere verloop bepaald conform de geschilprocedure bepaald in artikel 88 en 89.[A6] 

Opmetingen, plannen en stalen

50.   De afmetingen op het (uitvoerings)plan zijn niet bindend en kunnen tijdens de werken aangepast worden indien nodig, of verschillen van deze op de ontwerpplannen. Bij tegenstrijdigheid tussen de afmetingen op de (uitvoerings)plannen en deze op de ontwerpplannen, hebben de afmetingen op de (uitvoerings)plannen voorrang.

51.   In de vermelde prijs zijn inbegrepen: één voorstel en één goedkeuringsronde betreffende het noodzakelijk tekenwerk. Indien de klant verdere aanpassingen vereist, zal dit in regie worden verrekend.

52.   De uitvoeringsplannen dienen door de klant goedgekeurd te worden 8 weken voor het opstarten van de werf.

53.   MAHIEU CONSTRUCT NV behoudt de auteursrechten en de volledige intellectuele eigendom van de plannen, studies, schetsen, tekeningen, voorontwerpen. Deze plannen en overige documenten mogen in geen geval gebruikt, meegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel onrechtmatig gebruik, mededeling of reproductie van de plannen, in welk geval MAHIEU CONSTRUCT NV recht heeft op een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van MAHIEU CONSTRUCT NV om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De ontwerpen moet op eerste verzoek worden terug gegeven.

54.   MAHIEU CONSTRUCT NV is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in plannen / schetsen / tekeningen die door de architect, de klant, of een andere bouwpartner aan hem worden overgemaakt.

55.   Alle ter beschikking gestelde stalen, kleuren, en materialen, zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen stalen en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal beschouwd. Hetzelfde geldt voor bij- of nabestellingen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook.

56.   MAHIEU CONSTRUCT NV behoudt zich het recht voor om, indien er zich moeilijkheden van bevoorrading voordoen, op de werf materialen te leveren en aan te wenden die afkomstig zijn van derden en van een ander merk zijn dat hetgeen is vermeld in de offerte maar van een vergelijkbare kwaliteit en prijs zijn.

Levering en uitvoering

57.   Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen en de aangevoerde materialen worden geleverd op een door de klant aangeduide plaats of verwerkt worden op de werf. Op dat moment staat de klant in voor schade aan en vervreemding van de goederen, alsook voor schade die zich aan de goederen van MAHIEU CONSTRUCT NV zou voordoen. De klant verbindt er zich toe dat de goederen en materialen probleemloos op de werf of op de aangeduide plaats geleverd kunnen worden. De klant doet het nodige om de geleverde goederen op de werf en het aanwezige materiaal van MAHIEU CONSTRUCT NV te beveiligen tegen diefstal.

58.   De aannemingswerken worden uitgevoerd conform de regels van de kunst, gespecifieerd in de offerte, het lastenboek of de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Verkoop van handelsgoederen

59.   De klant moet de door hem gekochte goederen controleren op zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit met de contractuele afspraken op het ogenblik dat deze geleverd worden.

60.   In de gevallen waar de Wet Consumentenkoop van toepassing is (artikelen 1649bis-1649octies van het oud Burgerlijk Wetboek), moet de klant de niet-conformiteit per aangetekend schrijven melden aan MAHIEU CONSTRUCT NV binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de consument de niet-conformiteit heeft vastgesteld. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan de klant zich niet langer beroepen op enige niet-conformiteit. Hoe dan ook is MAHIEU CONSTRUCT NV slechts aansprakelijk voor enige niet-conformiteit gedurende een termijn van twee jaren te rekenen vanaf de levering.

61.   In de gevallen waarin de Wet Consumentenkoop geen toepassing vindt, erkent de klant door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek, en hij dus de bestelling definitief aanvaardt. De klant kan zich uitsluitend beroepen op de gemeenrechtelijke wetsbepalingen inzake verborgen gebreken (art. 1641-1649 BW) onder de hierna bepaalde voorwaarden: (1) de klant heeft het verborgen gebrek gemeld aan MAHIEU CONSTRUCT NV per aangetekend schrijven binnen één maand te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, en (2) de vordering werd ingesteld binnen de termijn van één jaar te rekenen vanaf de levering.

Termijnen – Overmacht en imprevisie

62.   De door MAHIEU CONSTRUCT NV opgegeven uitvoeringstermijn is louter indicatief.

63.   Elke gebeurtenis die een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt of MAHIEU CONSTRUCT NV er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, wordt als een geval van overmacht beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, technische werkloosheid, enz. die zich bij MAHIEU CONSTRUCT NV of bij één van haar leveranciers of onderaannemers voordoen.

64.   Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen eveneens worden beschouwd als buitengewone omstandigheden. Deze buitengewone omstandigheden geven MAHIEU CONSTRUCT NV het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. 

65.   De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht of door buitengewone omstandigheden, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging van het uitgevoerde werk door overmacht, of ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van MAHIEU CONSTRUCT NV.

66.   Indien de klant geen consument is, wordt elke termijn van levering van goederen of arbeid en van uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, slechts op indicatieve wijze aangeduid en is de termijn niet bindend.

67.   Indien de klant wenst dat de werken worden uitgevoerd binnen een termijn die korter is dan de uitvoeringstermijn die initieel was voorzien, zijn alle extra kosten die hier eventueel uit voortvloeien volledig ten laste van de klant. Aansprakelijkheid en aanvaarding

68.   Na voorlopige oplevering van de werken kan MAHIEU CONSTRUCT NV niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. De vordering in aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan MAHIEU CONSTRUCT NV en die niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, moet worden ingesteld binnen de drie maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook door verloop van twee jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering.

69.   MAHIEU CONSTRUCT NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en niet kan toegeschreven worden aan een fout van MAHIEU CONSTRUCT NV. MAHIEU CONSTRUCT NV is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen MAHIEU CONSTRUCT NV.

70.   Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.

71.   Indien de klant geen consument is, beperkt de garantie zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding.

72.   De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zijn aangestelden; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht; vorst- en vochtschade; degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht- of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz. Indien de klant voor nazicht en/of reparatie beroep doet op een derde, kan MAHIEU CONSTRUCT NV op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en is MAHIEU CONSTRUCT NV niet langer gehouden tot vervanging of herstelling van gebrekkige of niet-conforme goederen.

Oplevering van de werken

73.   Na uitvoering van de werken, kan MAHIEU CONSTRUCT NV schriftelijk de oplevering aanvragen. De oplevering dient te gebeuren binnen de maand na de aanvraag hiertoe. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van MAHIEU CONSTRUCT NV, of indien hij op de voorgestelde datum niet verschenen is, noch op een tweede door MAHIEU CONSTRUCT NV voorgestelde datum binnen de twee weken na de eerste datum. Eén van de drie voornoemde tijdstippen wordt gelijkgesteld met de oplevering van de werken. Een eventuele weigering van de klant om tot oplevering over te gaan, dient in een met reden omklede aangetekende brief aan MAHIEU CONSTRUCT NV ter kennis gebracht te worden.

74.   Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken.

75.   Het in gebruik nemen van de gerealiseerde werken geldt als vermoeden dat de klant stilzwijgend de werken aanvaardt. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding van de werken. Dit vermoeden is weerlegbaar door de klant binnen acht kalenderdagen na de ingebruikname, via een aangetekende brief.

76.   In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in deze voorwaarden, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of begrepen.

Opzegging en laattijdigheid

77.   Indien de klant het geheel of een gedeelte van de opdracht annuleert in toepassing van artikel 1794 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, heeft MAHIEU CONSTRUCT NV het recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, en de reeds uitgevoerde opdracht, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 procent van de waarde van de opdracht exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst.

78.   Indien MAHIEU CONSTRUCT NV een zwaarwichtige toerekenbare tekortkoming begaat, dan dient MAHIEU CONSTRUCT NV, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant ondergane nadeel te vergoeden, met een maximum van vijf procent van de opdrachtsom. De tekortkoming is niet aan MAHIEU CONSTRUCT NV toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht of de door de klant / bouwheer opgedragen instructie. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.

79.   Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde bedragen aan MAHIEU CONSTRUCT NV verworven ter derving.

Ontbinding

80.   MAHIEU CONSTRUCT NV kan, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd het recht van MAHIEU CONSTRUCT NV op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Indien de klant MAHIEU CONSTRUCT NV niet toelaat om de opdracht uit te voeren, binnen de acht kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, vormt dat een wanprestatie zoals onder meer bedoeld in dit artikel. Deze bepaling kan op wederkerige wijze worden toegepast door de klant, in geval van wanprestatie in hoofde van MAHIEU CONSTRUCT NV.

81.   In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van MAHIEU CONSTRUCT NV, is MAHIEU CONSTRUCT NV gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van MAHIEU CONSTRUCT NV op moratoire interesten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 36, en onverminderd het recht op bijkomende vergoeding(en) voor de gederfde winst en geleden schade.

82.   Tevens behoudt MAHIEU CONSTRUCT NV zich het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

83.   Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, blijven de goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken eigendom van MAHIEU CONSTRUCT NV tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en accessoria. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van MAHIEU CONSTRUCT NV slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan MAHIEU CONSTRUCT NV zou toebehoren.     GDPR

84.   MAHIEU CONSTRUCT NV verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, diens personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van MAHIEU CONSTRUCT NV.

85.   Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan MAHIEU CONSTRUCT NV om diens persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is MAHIEU CONSTRUCT NV, Rue des Ruebaniers 2, 7780 Komen.

86.   De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan MAHIEU CONSTRUCT NV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan MAHIEU CONSTRUCT NV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van MAHIEU CONSTRUCT NV en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.

Publiciteit

87.   De klant geeft MAHIEU CONSTRUCT NV toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

88.   De overeenkomst tussen MAHIEU CONSTRUCT NV en de klant wordt louter en alleen beheerst door het Belgische recht.

89.   Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met de overeenkomst tussen MAHIEU CONSTRUCT NV en de klant, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement WEST-VLAANDEREN, afdeling Kortrijk[A7] .  

Door deze voorwaarden te ondertekenen en/of met de aanvang van de werken verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van MAHIEU CONSTRUCT NV aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.    [

 

Advies nodig? Of een vraag voor onze experts?

Vul het onderstaande formulier in en wij antwoorden zo spoedig mogelijk.